Miljard Vahkal (38509012722)

MVMiljard Vahkal 1

 

 

 

 

 

 

IN ENGLISH:

Miljard Vahkal (personal code 38509012722) has committed fraud by using his girlfriend’s (Erika Goršenina, personal code 48710072719) ID card and signing a contract of suretyship on her behalf (falsified his girlfriend’s signature).

Miljard Vahkal has testified in court under oath, that he searched and found Erika’s ID card codes and used them to provide suretyship to a loan agreement in which he was the principal obligor.

Supreme Court of Estonia decision on this matter can be found here (in estonian): 3-2-1-23-15

 

Signatures given by Estonian ID cards are not safe – liability for breach of contract can be avoided!

Digital Signatures Act § 3 (5) states, that “the certificate holder shall compensate for damage caused to another person who erroneously presumed that the signature was given by the certificate holder, if the private key was used without the consent of the certificate holder due to the intent or gross negligence of the certificate holder”. In this case, the Supreme Court found, that a person, who keeps his/her ID card codes in a food recipe journal and also provides access to his/her ID card (in this case keeping the ID card in his/her wallet, which is left home for several days or even weeks for other family members or boyfriend/girlfriend to discover), is considered as negligent behaviour by that ID card owner/certificate holder and therefore he/she is not liable for the damages caused by the falsified signature.

In light of this supreme court decision, it is wise to refrain from accepting signatures given via Estonian ID cards!

 

If You have any information regarding Miljard Vahkal’s location or income, please contact us via e-mail info@eurlex.ee.

 

 


 

EESTI KEELES:

Miljard Vahkal (isikukood 38509012722) on toime pannud kelmuse kasutades oma tüdruksõbra (Erika Goršenina, isikukood 48710072719) ID kaarti ning allkirjastades Erika nimel käenduslepingu (võltsinud Erika digiallkirja).

Miljard Vahkal on vande alla andnud ütlusi, et ta otsis ja leidis üles Erika ID kaardi ning kasutas neid käenduslepingu allkirjastamiseks, kus Miljard Vahkal ise oli laenusaajaks.

Riigikohtu otsus mainitud teemal on leitav siit (eesti keeles): 3-2-1-23-15

 

Eesti ID-kaardiga antud allkirjad ei ole turvalised – lepingu rikkumisest tulenevat vastutust on võimalik vältida!

Digitaalallkirja seaduse § 3 lg 5 sätestab, et “[…] sertifikaadi omanik [peab] hüvitama kahju, mis tekkis teisele isikule, kes ekslikult pidas allkirja antuks sertifikaadi omaniku poolt, kui isikliku võtme kasutamine ilma sertifikaadi omaniku nõusolekuta oli toimunud sertifikaadi omaniku tahtluse või raske ettevaatamatuse tõttu”. Eelnevalt mainitud kohtulahendis asus Riigikohus seisukohale, et käitumist, mille käigus isik hoiab oma ID kaarti toiduretseptimärkmikus ja samuti võimaldab juurdepääsu oma ID kaardile (käesoleval juhul hoides ID kaarti oma rahakotis, mis on jäetud koju vahel päevadeks või isegi nädalateks, kuhu on juurdepääs oma perelikmetel või poiss-sõbral/tüdruksõbral), loetakse hooletuseks selle ID kaardi omaniku poolt ning seega ei vastuta ID kaardi omanik kahju eest, mida on tekitatud võltsitud digiallkirja andmisega.

 

Võttes arvesse viidatud Riigikohtu lahendit, on mõistlik mitte aktsepteerida  Eesti ID kaardiga antud digiallkirju! 

 

Kui teil on informatsiooni Miljard Vahkali asukoha või sissetulekute osas, palume teil ühendust võtta info@eurlex.ee.

Leave a Reply