Miljard Vahkal found guilty regarding drug trafficking / Miljard Vahkal süüdi narkokuriteos

 

According to Harju county court 18.05.2015 decision 1-15-3563 (or PDF) Miljard Vahkal was found guilty under Estonian Penal Code § 189 (1) and was sentenced to jail for 1 year and 10 months with a 3-year probation.

Miljard Vahkal was found guilty of transporting 50,19 kg of PMK-glycidate (key precursor used for MDMA aka ecstasy production) from China to Estonia and from Estonia to the Netherlands. It is possible to produce up to 27,1 kg of methylenedioxymethamphetamine (MDMA aka ecstasy) from 50,19 kg PMK-glycidate.

 


 

Harju maakohtu 18.05.2015 otsusega 1-15-3563 (või PDF) tunnistati Miljard Vahkal süüdi KarS § 189 lg 1 järgi ja mõisteti karistuseks vangistus 1 aasta ja 10 kuud 3-aasta pikkuse katseajaga.

Miljard Vahkal tunnistati süüdi 50,19 kg PMK-glütsidaadi naatriumsoola (MDMA ehk ecstasy algaine) transpordis Hiina Rahvavabariigist Eesti Vabariiki ning Eesti Vabariigist Hollandi Kuningriiki. 50,19 kilogrammist PMK-glütsidaadi naatriumsoolast on võimalik valmistada kuni 27,1 kg metüleendioksü-metamfetamiini (MDMA ehk ecstasy).